linearecta.be

 

 

Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Tegenstelbaarheid

Door het niet schriftelijk protesteren binnen de week van deze algemene voorwaarden stemt de gebruiker er uitdrukkelijk mee in, met uitsluiting van alle andere, en ziet er uitdrukkelijk van af om zich op de zijne te beroepen. Geen enkele strijdige clausule wordt door SOFAM aanvaard.

2. Reproductierechten

1. Het gebruik van de documenten en/of de rechten, voorwerp van onderhavige overeenkomst, is onderworpen aan de bepalingen van de wetten inzake de auteursrechten en de naburige rechten en is strikt beperkt tot de omschrijving die hierin gegeven is. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding, behoudt de auteur de intellectuele eigendom op zijn werken. Gezien afstand van een document geenszins overdracht inhoudt van auteursrechten en dit evenmin laat vermoeden, is elke reproductie, publicatie, tentoonstelling of elke andere vorm van gebruik, enkel mogelijk mits onze a priori, schriftelijke toestemming. De originelen dienen steeds terugbezorgd te worden aan de auteur.

2. Toelating tot reproductie ontstaat pas na betaling van de overeengekomen prijs die berekend zal worden op basis van het SOFAM-tarief. De gebruiker aanvaardt de toepassing van dit tarief.

3. Deze overeenkomst is afgesloten intuitu personae. De rechten en/of documenten zijn nooit overdraagbaar aan derden, behoudens onze voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming. De gebruiker is aansprakelijk voor elke schending van dat verbod.

4. In geen enkel geval en op geen enkele wijze (reprografie, fotokopie, microfilm, videoprocédé, elektronisch, digitaal of analoog) mag er een nieuw origineel of een kopie van welke aard ook van deze documenten gemaakt worden zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming.

5. De gebruiker moet de morele rechten van de auteur ten allen tijde respecteren en de integriteit van de weken respecteren, met name de kleuren trouw weergeven, de werken niet verminken of vervormen. De naam van de auteur moet expliciet bij elke reproductie vermeld worden als volgt: "© linearecta.be" of "© Stijn Audooren"

6. De gebruiker verbindt er zich formeel toe om ons binnen de 10 dagen na het drukken, en ten laatste 7 dagen voor het verspreiden van de publicatie, een bewijsexemplaar te bezorgen.

7. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding op de voorzijde van deze overeenkomst zijn alle andere rechten (kabel, audiovisuele exploitatie, privé-kopie, uitgave, enz.) voorbehouden.

3. Betaling

Onze facturen zijn betaalbaar op 10 dagen, tenzij andersluidend beding op de voorzijde van de factuur. De vervaldag geldt als ingebrekestelling. Elke onbetaalde factuur wordt van rechtswege verhoogd met de wettelijke interest en met een forfaitaire verhoging van 15 % van het factuurbedrag met een minimum van 74,37 euro. Deze verhoging staat los van de schadeloosstelling wegens schending van de auteursrechten en gerechtskosten.

4. Sancties

De voorafgaande bepalingen doen geen afbreuk aan de rechten en schadevergoedingen die volgens het SOFAM-tarief verschuldigd zijn:

  • gebruik zonder voorafgaande toestemming: forfaitaire schade-vergoeding van 200 % van het basisrecht volgens het SOFAM
  • gebruik zonder vermelding van de naam van de auteur en/of van zijn rechthebbende: forfaitaire schadevergoeding van 100 % van het basisrecht berekend volgens het SOFAM-tarief, met een minimum van 123,95 euro
  • gebruik met verkeerde naamsvermelding: forfaitaire schadevergoeding van 300 % van het basisrecht berekend volgens het SOFAM-tarief, met een minimum van 247,89 euro
  • wijziging van het werk zonder voorafgaande toestemming van de auteur of in geval van aantasting van de integriteit van het werk: forfaitaire schadevergoeding van 200 % van het basisrecht berekend volgens het SOFAM-tarief, met een minimum van 123,95 euro

De gebruiker zal eveneens een bijkomende vergoeding betalen gelijk aan de reële kost van opzoekingen, vaststellingen, proces-verbaal, verplaatsingen, aanschaffing van overtuigingsstukken door Sofam, als alle andere reële kosten uitgezet door Sofam omwille van zijn inbreuk, met een minimum van 123,95 euro

5. Territoriale bevoegdheid

In geval van betwisting zijn alleen de Rechtbanken van Brussel bevoegd.